Annet planarbeid

Reguleringsplaner utløser ofte krav om konsekvensutredninger og faguttalelser for forskjellige tema.

Naturmangfold, friluftsliv og allmenn ferdsel, landskapsbeskrivelser og reindrift er tema som ofte utredes i både mer generelle områdeplaner og i detaljreguleringer. 

Sállir natur AS har bistår gjerne med rådgivning og utredninger.


Personvern