Kulturlandskap

Sállir natur AS kartlegger og dokumenterer gammel kulturmark i hele landet. Vi har spesiell kompetanse på å dokumentere de særegne driftsformene i Finnmark og resten av Nord-Norge, og lang erfaring med å utarbeide skjøtselsplaner.

Mange har fått med seg at det skjer en gjengroing av det gamle kulturlandskapet, men det er likevel vanskelig å ta inn over seg omfanget. I de skogkledte liene ned mot sjøen var det knapt et tre for hundre år siden. Naturbeitemarker dominerte landskapsbildet og alle arealer som var mulig å slå med ljå ble nettopp det. I dette lysåpne landskapet var det andre økologiske forhold og et stort mangfold av spesialiserte innsekter, planter og sopp. Mange av disse artene har på grunn av den omfattende gjengroingen og intensiveringen av jordbruket på gjenværende areal blitt svært sjeldne fordi de mangler passende habitater. For å ta vare på det lille som er igjen av tradisjonelt slått og beite og artsmangfoldet knyttet til det er det opprettet flere tiltak og støtteordninger.

 

Personvern