Naturmangfold

Kunnskap er nøkkelen til å kunne gjøre gode vurderinger. Sállir natur AS utfører mange typer dokumentasjon av natur på land og i vann, biologi og geologi. Oppdragene er ofte knyttet til planarbeid, forvaltningstiltak og generell kunnskapsinnhenting. 

Det blir stadig mer klart at det er nødvendig å forvalte naturområder på en bedre måte. I Norge har vi naturmangfoldloven av 2009 som skal sørge for at naturen vår blir tatt vare på. Med natur menes i denne sammenheng dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser. Virkemidlene er bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Betydningen av naturområder for utøvelse av samisk kultur er også behandlet i naturmangfoldloven.


Personvern