Feltsesongen går mot slutten, og denne veka vart Sállir ferdige med årets innsats i prosjektet ANO (arealrepresentativ naturovervåkning). Områda vi har undersøkt i år skal oppsøkjast på nytt kvart femte år for å registrere endringar i artssamanssetning, vegetasjonsdekning og ytre påverkingsfaktorar, f. eks. menneskeskapte inngrep. Her er eit knippe stemningsbilete frå årets siste feltdag med ANO i Nesseby/Unjárga kommune i Aust-Finnmark. 

Foto: Martha Karijord og Hilde R. TandstadPersonvern